Privacy

Privacy verklaring

Voor een goede behandeling zijn wij als behandelende therapeuten op basis van de wet op de geneeskundige behandeling (WGBO) verplicht van u een dossier met persoonsgegevens aan te leggen. Dit dossier bevat uw naam, geboortedatum, (e-mail)adres, en telefoonnummer. Daarnaast maken wij aantekeningen van uw gezondheidsklachten en over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier eventueel gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die we, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer:

  • het zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens 

De behandelende therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

We hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog – uitsluitend met uw expliciete toestemming- voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren,
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens onze afwezigheid

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat we een zorgnota kunnen opstellen, die voldoet aan de eisen van uw zorgverzekeraar (naam, adres, geboortedatum, datum consult, aard van de behandeling).

Als we vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen we u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Bewaartermijn medisch dossier

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens

Cliënten hebben het recht op inzage, rectificatie en wissen van de persoonsgegevens. U kunt dit verzoek bijvoorbeeld mailen naar uw behandelaar.

Klachtrecht

Cliënten kunnen een klacht op het gebied van het omgaan met persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Deze verklaring is opgemaakt op 25 mei 2018.